preloader

Ostrava 6. - 10. 10. 2021          

          cz / en


OPENCALL 1. 8. 2021STATUT festivalu a pravidla soutěže 2021


Mezinárodní festival dětské a studentské
multimediální tvorby TrikFilm                      


1. Záměrem festivalu je každoročně představit studentskou a dětskou autorskou tvorbu v oblastech: animované tvorby, videoartu, motion designu, světelného designu a PC her. Doprovodnými aktivitami TrikFilm podporuje vzdělávání v oblasti multimediální tvorby, podporuje děti a mladé tvůrce v jejich aktivitách a chce vytvořit inspirativní prostředí jako motivaci k jejich zájmu o současnou multimediální tvorbu. 

2. Pořadatelem festivalu je Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Moravská Ostrava, e-mail: trikfilm@osu.cz, webové stránky:

3. Festival TrikFilm se uskuteční od 6. do 10. října 2021. 

4. Soutěžní sekce TrikFilmu probíhá v těchto kategoriích:

A – Mezinárodní soutěž animovaných filmů dětí do 11 let
B – Mezinárodní soutěž animovaných filmů dětí a mládeže od 12 do 16 let
C – Mezinárodní soutěž animovaných filmů studentů středních škol
D – Mezinárodní soutěž animovaných filmů pro studenty vysokých škol
E – Mezinárodní soutěž motion designu
F –  Mezinárodní soutěž videoartu 
G – Mezinárodní soutěž light designu
H – Mezinárodní soutěž tvorby PC a video her, interaktivních projektů rozšířené a virtuální reality

5.  Prostřednictvím online přihlášky mají možnost do soutěže přihlásit své filmy, jak samotní tvůrci, tak instituce či společnosti.

6. Projekt do soutěže může přihlásit pouze osoba starší 18-ti let.
7.
Autor díla nebo jeho přihlašovatel je si vědom, že bude dílo předváděno veřejnosti a dodržuje podmínky veřejné prezentace díla stanovené zákonem č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

8. Dílo a počítačová hra může být přijato do soutěže, pokud splňuje následující podmínky:

  • bylo dokončeno v období po 1. lednu 2019
  • více než 50 % jeho délky tvoří animace nebo výrazné grafické ztvárnění obrazu či jeho výtvarná stylizace
  • nesoutěžilo na předchozích ročnících festivalu TrikFilm

9. Všechna díla v mezinárodní soutěži jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky, u her musí být dodán překlad v textu nebo anglická verze hry.

10. Přihlášené dílo může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii. Na festival lze přihlásit i více děl jednoho autora, přičemž každé musí mít vlastní přihlášku.

11. Za výlohy spojené s dopravou nosiče s kopií filmu, propagačních materiálů a za pojištění dopravy ze země původu odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním nosiče proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s náhradou nosiče. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie. 

12. Autor díla nebo společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdila podáním přihlášky nebo písemnou domluvou s pořadatelem festivalu TrikFilm. 

13. Mezinárodní porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, herního průmyslu a producentů. Každou ze soutěžních sekcí bude hodnotit samostatně porota jmenovaná pořadatelem, kterým je Ostravská univerzita. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové programové rady festivalu se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. 

14. Porotci udělují ceny ve všech kategoriích a mohou udělit i zvláštní cenu poroty.
Přihlášená díla posuzuje vybraná komise, která je poradním orgánem programové rady, jejíž složení stanovuje pořadatel, Ostravská univerzita. O výsledku rozhodnutí je každý účastník, který dílo zaregistruje, vyrozuměn.  

15.  Možnosti dodání díla pro výběrovou komisi:
a)   zasláním, prostřednictvím linku ke stažení z internetového úložiště (doporučujeme: uschovna.cz, wetransfer.com, google disk), na e-mailovou adresu: Trikfilm@osu.cz nebo vložením linku do přihlášky (doporučeno).
b)   nebo zasláním na nosiči (USB disk, hard drive) nejpozději do 20. 9. 2021, na adresu Fakulta umění, Ostravská univerzita, Podlahova 3, 702 00 Ostrava.
c)   dodání počítačové hry pro výběrovou komisi: poskytnutí promo-kódu ke stažení z digitální distribuce (Steam, Apple App Store, Google Play,…) a to nejpozději do 20. 9. 2021 na e-mailovou adresu: trikfilm@osu.cz.

16.  Specifikace formátů pro výběrovou komisi: 
film (animace, videoart, motion design, záznam projektu light designu, trailer k PC game):
rozlišení: Full HD nebo vyšší
kodek: H 264 (mp4) 
zvuk stereo nebo 5.1
koncept (návrh konceptu PC game):
rozlišení: min 200, max 300 dpi
maximální velikost A3, maximální počet stránek 3
formát: jpg, vícestránkový pdf
označení souborů (jpg, pdf): název projektu_KONCEPT_popis_pořadové číslo

17.  Rozhodnutí výběrové komise o dílech vybraných do soutěže se přihlašovatelé dozvědí v průběhu října 2020, zároveň budou vyzváni k případnému doplnění materiálů. Do konce října 2020 pak bude seznam vybraných děl do soutěže uveřejněn na festivalových stránkách.

18.  Pro vybrané filmy platí, že jsou akceptovány následující formáty: 
film (animace, videoart, motion design, záznam projektu light designu, trailer k PC game):
rozlišení: Full HD nebo vyšší
kodek: H 264 (mp4) 
zvuk stereo nebo 5.1
film bude opatřen počátečními a závěrečnými titulky přeloženými do angličtiny
na začátku a na konci filmu bude 5 sec. černé
koncept (návrh konceptu PC game):
rozlišení: min 200, max 300 dpi
maximální velikost A3
formát: jpg, vícestránkový pdf
označení souborů (jpg, pdf): název projektu_KONCEPT_popis_pořadové číslo
základní myšlenky konceptu hry přeloženy do anglického jazyka

19.  Doplňující materiály, případně projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 25.9. 2021. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkající se dodání kopií, viz bod 4. a 6. pravidel soutěže.  

20. Tvůrci vybraných soutěžních děl obdrží oficiální pozvání na festival. Festival uvítá účast všech tvůrců na slavnostním vyhlášení výsledků. 

21. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami pořadatel festivalu TrikFilm, Ostravská univerzita a její zaměstnanci pověřeni organizací festivalu. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. 

22.  Přihlášením díla přihlašovatel potvrzuje, že má pořadatel oprávnění s tímto dílem disponovat pro účely mezinárodního festivalu TrikFilm. 

23. Účast autora díla nebo digitální hry v soutěži festivalu TrikFilm předpokládá souhlas s tímto statutem.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena