preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 30. 6. 2024TrikFilm 23 / videoart Studenti


abstraktní animace / abstract animation

Adéla Dvořáková / Česká republika / 3:20

Základ tohoto videa je kreslen ručně, každý obraz zvlášť. Animace, která po přenesení těchto snímků do počítače vznikla, byla následně upravována, zrychlována a podobně. Jednotlivá videa jsem vrstvila, klíčovala a dále upravovala tak, aby každá jednotlivá animace kopírovala zvuky v hudbě, kterou jsem použila. Video vzniklo v rámci studia na Masarykově univerzitě
v Brně na Pedagogické fakultě, na katedře výtvarné výchovy v rámci předmětu Nová média.

The basis of this video is drawn by hand, each image separately. The animation that was created after transferring these images to the computer was subsequently edited, accelerated ect. I layered, keyed and further edited the individual videos so that each individual animation replicated the sounds in the music I used.

Autor. / The Author.

Alex Csémi / Slovenská republika / 3:07

Krátký film Autor je mysteriózní thriller. Jeho příběh se odehrává v kanceláři spisovatelky
a influencerky Sáry. Během jedné noci, kdy pracuje na svém románu, jí něco vyruší...

Short movie Autor is a mystery thriller. The story is about writer and influencer Sara. During one night, while she was working on her new book, something interrupted her...

Budouár / The Boudoir

David Latreille / Kanada / 2:22

Dvouminutový krátký film o mladé ženě, která prožívá hudbu skrze psychotické fáze.

A two-minute short film about a young woman experiencing music through a psychotic phase.

Chandra / Chandra

David Šourek / Česká republika / 8:46

Ocitáme se v prostoru špinavé koupelny. Dveřmi přichází vysoký člověk - rozcuchané vlasy, nánosy prachu, zádumčivá nálada. Ve své snaze umýt se, propadá se do sfér jiného vnímání. Dotýká se podvědomých světů neznámých postav, které se mu snaží předat hluboké poznání.

We find ourselves in the area of a dirty bathroom. A tall person comes through the door - disheveled hair, dusty, pensive mood. In his attempt to wash himself, he falls into the realms of another perception. He touches the subconscious worlds of unknown characters who try to impart deep knowledge to him.

Chaos-a-6 / Chaos-a-6

Tereza Chudáčková / Česká republika / 6:45

Chaos-a-6 je zaříkávadlo. Chaos-a-6 je modlitba. Chaos-a-6 je komunikace s magickou entitou, jejíž kód je přeložen do vizuálu, zvuku a časové struktury filmu. Tato bytost nás může spojit
s něčím uvnitř, s jakousi spirituální podstatou, což povede k transcendentálnímu vědění a míru.

Chaos-a-6 is a spell. Chaos-a-6 is a personal prayer. Chaos-a-6 is communication with a magical entity, that manifests its nature through code imprinted in the visuals of Chaos-a-6, of its sound and its structure in time. This entity will connect us to something inner, and spiritual, which leads to transcendental knowledge and peace.

Chci, Nemůžu, Nechci / I Want, I Can´t, I Won´t

João Victor Montuori / Itálie / 8:31

Manažerka, která se chce zbavit stresu, žádá servírky v době oběda, aby jí daly cigaretu.

A manager who wants to relief the stress dearly asks to waitresses on their lunch time to give her a cigarette.

Jarní sázení stromů / Spring tree planting

Laura Hatlapatková / Česká republika / 2:30

Dívejte se pozorně, bude to jen malý okmažik. Pozorujte stíny, to skryt v temnotách začíná bujet život sám. Tvořit komunitu jako sázet les. Vždy to má smysl. Performance uskutečněná
v rámci oslav Jarní rovnodennosti 2022.

Watch closely, it’s just a little moment. Watch the shadows, it’s hidden in the darkness that life itself begins to flourish. Forming a community is like planting a forest. It always makes sense. A performance performed as part of the Spring Equinox 2023 celebration.

Jít vpřed, hledět vzad / Going forward, looking back

Vlad Dragne / Rumunsko / 7:23

Poté co přes noc ztratil většinu svého zraku, navštíví Viktor optometristu. Společně se snaží odhalit příčinu této záhady.

After losing most of his eyesight overnight, Victor visits an optometrist. Together, they try to uncover the causes behind this mysterious condition.

Lucidní snění / Lucid Dream

Kei Cheung / Čína / 12:43

Při nehodě Lin Mu Er zemře a její sestra Lin Mu Yu najde její přihlášku do řečnické soutěže. Touží být sebevědomá jako sestra. V okamžiku, kdy se dotkne zrcadla, uvidí tvář Lin Mu Er
a vybaví se jí vzpomínky... uvidí postavu Lin Mu Er na chodbě... minulost a přítomnost se na sebe usmívají.

In an accident, Lin Mu Er dies and her sister Lin Mu Yu finds her registration for the speech contest. She longs to be confident as a her sister. The moment she touches the mirror, she sees Lin Mu Er’s face and her memories come back... she sees Lin Mu Er’s figure in the corridor... the past and the present smile at each other.

Lycaeon / Lycaeon

Marina Hendrychová / Česká republika / 9:17

Nacházíme se v roli cestovatele, který je postupně naváděn k vyhledání svého vnitřního monstra a jeho zničení. Charakter monstra (vlkodlaka) vychází primárně ze stavů autoimunitních nemocí, při kterých se tělo sebedestruuje. Pacient se stává sám sobě jiným, vzniká frustrace
z toho, proti čemu nebo komu bojovat. Naděje na život tkví v sebepřijetí.

We find ourselves embodying a traveler, who is led to seek out their inner beast and destroy it. The idea of the monster (a werewolf) is primarily constructed on the dynamics of autoimmune diseases, in which the body self-destructs. The patient becomes other to themselves, unable to fight a concrete enemy. The hope for life lies in self-acceptance.

Metropolis / Metropolis

Noomen Noomen / Tunisko / 18:00

Alexander se přestěhoval z venkova do hlavního města. Problémy města se vtělily do jeho těla i duše, a tak hledal útočiště mimo centrum, aby vytvořil zvláštní místo pro svou lidskou
a vesmírnou povahu.

Alexander moved from his rural town to the capital, then the city’s problems were embodied in his body and soul, so he sought refuge outside the city center to create a city special to his human and cosmic nature.

Nepochopitelná práce specifickými prostředky I ncomprehensible Labour by Specific Means

Matěj Martinec / Česká republika / 5:50

Nesrozumitelná práce konkrétními prostředky se zabývá tématem práce v současnosti. Kriticky poukazuje na vztah mezi abstrakcí pokročilé automatizace a konkrétností lidské práce, která není vždy vědomá
a viditelná, ale často nevědomá a neviditelná. Zároveň toto video vyzdvihuje fetišizaci technologií a výkonu, výsledek je nejen neviditelný, ale i nedůležitý. Práce pro práci, video pro práci, umění pro umění. Firemní představy robotického ramene, cloudu a plně automatizovaného skladu kontrastují s každodenní lidskou prací, ať už kolektivní a vědomou, nebo individuální a nevědomou. 
/ Incomprehensible Labour by Specific Means deals with the theme of labour in the contemporary. It critically points out the relationship between the abstraction of advanced automation and the concreteness of human labour. Work that is not always conscious and visible, but often unconscious and invisible.

Neživá slibná kompozice / The Promising Inanimate Composition

Matěj Martinec / Česká republika / 5:30

Slibná neživá kompozice díky schématickému pohledu na strukturu atomů pevných látek, nastiňuje pozitivní neantropocentrickou perspektivu života v kontextu globálních krizí. Toto video vychází z myšlenky, že pohyb je hlavním předpokladem života a tuto myšlenku rozvíjí teorie, že mikroskopický pohyb atomů pevných látek a tudíž i skalních útvarů, kamenů, implikuje jejich živost. Video za zvuku veselé melodie napadá naši kategorizaci kamenů jako neživých, nehodných hrát roli v budoucím kontextu života na Zemi. / The Promising Inanimate Composition, through a schematic view of the structure of solid atoms outlines a positive non-anthropocentric perspective on life in the context of global crises. This video is based on the idea that movement is the main precondition of life and this idea is developed by the theory that the microscopic movement of solid atoms, and therefore rock formations, stones, implies their animacy.

Nostalgie / Nostalgia

Yaodong Lu / Čína / 29:23

Muž opouští byt, kde má s dívkou vztah na jednu noc. Pak se vrátí hledat svou chybějící náuš-ncí. Vzhled dívky se několikrát změní, což mu připadá povědomé a osvěžující jeho paměť. Po bezvýsledném pátrání oba odpočívají v obývacím pokoji a tajemství je odhaleno.

A man wakes up and leaves the old apartment where he has a one-night stand with the girl. Then he returns to search for his missing earring. The appearance of the girl changes several times which seems familiar and refreshing his memory. The two rest in the living room after the fruitless search and the secret is revealed.

Ruka / Hand

HaiQuan Wang / Čína / 4:55

Jednoho nerušného odpoledne leží stará paní na smrtelné posteli. V posledních pěti minutách jejího života za ní přijdou naposledy dvě dcery. právě se však zuřivě hádají.

On an uneventful afternoon, an old lady is on her deathbed. In the last five minutes of her life, two daughters come to see her for one last time. During this period, these two have a fierce quarrel.

Slepá Tetra / Blind Tetra

Bára Viatrová / Česká republika / 4:48

Od kapitalismu k vykořisťování přírody. Od slepého obrazu k hmatové činnosti. Experimentální film, natočený v Praze, nepodléhá narativu. Vznikl pozorováním a propojováním obrazů
a zvuků jako echo zážitků v autorově (mém) vnímání města. Téma je volné, autor (já) pouze vyselektoval obrazy do vizuálního klíče, který je jen jedním způsobem z možných interpretací.

From capitalism to the exploitation of nature. From blind image to tactile activity. Experimental film was shot in Prague. It arose from the observation and linking of images and sounds as an echo of experiences in the author’s (my) perception of the city. The topic is free, the author (me) only selected the images in the visual key, which is only one way of many possible interpretations.

Šedobílý / Grey and white

David Šourek / Česká republika / 5:55

Muž vzpomíná na děsivé setkání s hermetickým stvořením, které jej potkalo hluboko v lese. Celou situaci pozoruje z gauče v nekonečném cigaretovém oparu.

A man recalls a terrifying encounter with a hermetic creature that met him deep in the forest. He observes the whole situation from the couch in an endless cigarette haze. What lies in the shades of gray to which he so foolishly succumbed?

Tinebe (Engram) / Tinebe (Engram)

Mehmet Çağlar Odabaş / Turecko / 10:20

Opakování, zpoždění, potlačení, prolnuté snímky. Přes dítě, otce a matku, způsobem, jakým se vyvolávají vzpomínky, manipulační redukce fotek kamerou, videa v kontrastu nádhery uchované v paměti.

Repetition, delay, suppression, intertwined images. Through the child, father, and mother; the way memories are recalled, the camera’s manipulative reduction of photographs, videos against their magnificence in memory.


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena