preloader

Ostrava 24. - 28. 9. 2024                     

      cz / en


OPENCALL: 1. 3. - 30. 6. 2024TrikFilm 23 / soutěžní filmy D


100 gecs & Soulja Boy – xXXi_wud_nvr_kiss you (feat. Tommy Cash, Hannah Diamond, Pitbull, & Sammie)

Natália Peterková / Česká republika / 3:52

Videoklip 100 gecs & Soulja Boy – xXXi_wud_nvr_kiss you je určitým způsobem vizuální extatická esej pracující s odkazy přelomu 20. a 21. století, zejména v oblasti popkultury, soudobého mainstreamu a jeho vlivy na současné umění a subkultury. Vizuálně se odkazuje k minulosti, ale svou přeplácaností, nenarativním přístupem, kdy příběh tvoří pouhá smršť obrazů se váže k dnešní zmatené době.

Mash-up, a fusion of two songs, sound collage and a commonly used method in creating music nowadays, in our digitally overloaded era.

ASTRAN / ASTRAN

Margot Auclair, Axel Baudin, Nawel Bensadok, Antoine Hazard, Sarah Hecky, Lancelot Maestrini, Nils Mitrecey, Ivan Oliel, Valérian Pierret / Francie / 5:48

Stvoření, která ohrožovala náš svět po staletí jsou teď pod striktním dohledem, uvězněny pod mocným kouzlem. Astran, vůdce rady je vyzván prozkoumat nebezpečného jedince, který utekl.

The creatures that threatened our world for centuries are now under strict surveillance, imprisoned by a powerful spell. Astran, the council leader, is dispatched to investigate a perilous specimen that has gone silent.

Azurově modrá / BLEU AZUR

Anne Esor, Xavier Fontaine, Mélodie Guenegant, Thomas Hugonnet, Ambre Kalil, Nolwenn Nasse / Kanada / 3:01

V dystopickém světě prchají dvě postavy před úřady přes střechy města a nesou kapsli, jejíž obsah je záhadou.

In a dystopian world, two characters flee from the authorities across the rooftops of a city, carrying a bag whose content is a mystery.

Čas / Time

Polla-Ilariya Kozino / Taiwan / 1:47

Příběh plynoucího času, nových generací, rodinných hodnot a pečující lásky. Díky neustále se vyvíjející technologii se neustále snažíme experimentovat a nacházet nové způsoby, jak oživit příběhy. Tentokrát jsme zkombinovali více softwaru a hrané záběry, abychom vytvořili animaci AI.

A story of passing time, new generations, family values and caring love. With ever-evolving technology, we are constantly trying to experiment and find new ways to bring stories to life. This time we have combined multiple software and referenced live footage to create AI animation.

Deniska umřela / Dede Is Dead

Philippe Kastner / Česká republika / 8:24

Přestože se snažíme na ni mentálně připravit, smrt domácího mazlíčka nás mnohdy zaskočí. Tohle je příběh o chlapci a jeho fence Denisce, jejíž náhlá smrt přinese chlapci mnoho trápení. Pohroužen v hlubinách smutku nakonec chlapec přijde na to, že její smrt nemusí nutně znamenat, že je Deniska zcela pryč.

Death of a beloved pet is a difficult thing to deal with, and even though we try to prepare for it, it always seems to come too soon. This is the story of a boy and his dog Dede, who passes away suddenly and the boy is left alone with his grief. In the end, he finds out that just because Dede is dead doesn’t mean that she is completely gone.

Dokud nás smrt nerozdělí / Till Death Do Us Part

Verity Broad, Rhiannon VIgnes, Livia Torres / Spojené Království / 2:04

Žalem zasažená vdova příjde do kostela. Přišla si pro posílení či se přiznat?

A grief stricken widow comes to the church for consolation or confession?

Electra / Electra

Daria Kashcheeva / Česko, Francie, Slovensko / 26:33

Electra si znovu vybavuje své desáté narozeniny a mísí se jí vzpomínky se sny. Izolovaná ve svém světě fantazie plném prsatých panenek, plastových částí mužských těl a zubařských nástrojů si buduje vlastní vztah ke svému tělu a sexualitě.

Electra recalls again her 10th birthday, her memories are mixing with imagination and hidden dreams. Isolated in her fantasy world full of made-up busty dolls, plastic men’s body parts, juicy strawberries and dentist tools, she builds up her own relationships with her body and sexuality. She experiences again rebellion against her mother and mixed feelings for her father. Electra has to go through the most painful memories to let her suppressed feelings come out. In the end, she is ready to reveal what has really happened during her 10th birthday.

EO DE ME / EO DE ME

Viktorie Štěpánová / Česká republika / 5:22

Subjektivní pocitová procházka, kde směr místo kroků udávají emoce. Pocity vytváří prostor, hudba udává rytmus, tóny jsou překládány do barev. EO DE ME je experimentální snímek kladoucí důraz na syntézu slyšeného, cítěného a viděného. Katarze všedních dnů jako vizualizace hudby.

Subjective emotional walk, where the direction is indicated by emotions instead of steps. Feelings create the space, music sets the rhythm, tones are translated into colors. EO DE ME is an experimental film emphasising the synthesis of what is seen, heard, and felt. The catharsis of everyday life as visualization of music.

From the past / From the past

Hanna Palamarchuk / Česká republika / 1:16

Vzpomínky se vynořily přes vůni boršče, který kdysi za slunečného dne vařila babička. Nejsou nikdy přesné, jsou rychlé jako blesk, ale nesou v sobě lehkou nostalgii a klid. Okamžiky, které si chcete navždy zapamatovat: píseň, kterou zpívá máma, jasné nebe nad hlavou a jistota zítřka, protože před námi je ještě celé léto zábavy.

Memories surfaced through the smell of borscht, which once on a sunny day my grandmother cooked. They are never accurate, they are fast as lightning, but they carry in themselves a light nostalgia and calm. Moments that you want to remember forever: a song sung by mom, a clear sky above your head and the certainty of tomorrow, because there is still a whole summer of fun ahead..

Gummengruppen / Gummengruppen

MA. Dušan Jarin, ŘeJ. / Česká republika / 2:21

Film pojednávající o přístupu křesťanské víry k polyamorním vztahům klade důraz zejména na objektivní sdělení názoru k této problematice, která je často diskutována křesťanskou veřejností. Projekt byl spolufinancován z evropských fondů podporujících vzdělávání a želatinové velkovýrobny.

A movie about the approach of the Christian religion to polyamorous relationships particularly accentuates objective presentation of the opinion on this problem which is often discussed among the Christian community. The project was co-financed from European funds sponsoring education and gelatine manufactories.

Hra se zbraní / Gun play

Barzan Rostami / Irán / 2:35

Jde o dopad násilí v médiích a filmech na děti, což nakonec způsobí, že se změní a uzpůsobí násilí.

It is about the impact of violent media and movies on children which finally causes them to change and cause violence

Hvězdy a pihy / Stars and Freckles

Constanza Garcías Solé / Argentina / 3:21

Dva teenageři objevují záhady vesmíru (a sami sebe) v ohraničeném prostoru čtyř stěn.

Two teenagers discover the secrets of the universe (and themselves) among the limited space of four walls.

Jen s tebou / Only with you

Raz Merhav / Izrael / 3:33

Po neúspěšném hledání místa mezi svými vrstevníky se Meiri rozhodne zamknout v kleci
s Yossi, svým milovaným papouškem. Film inspirovaný básní “The Song About Yossi The Parrot” Avrahama Halfry.

After failing to find his place in the company of children, Meiri chooses to lock himself in with Yossi, his beloved parrot, in his cage. Inspired by the poem “The Song About Yossi The Parrot” by Avraham Halfy.

Kain Tayo! (pojďme jíst!) / Kain Tayo! (lets eat!)

Kirsten Magbanua / USA / 2:34

Mladý chlapec soutěží se svou starší sestrou o to, kdo rychleji sežene desert na párty, a to nakonec povede k soutěži o matčinu přízeň.

A young boy races to fetch dessert for the party before his older sister, leading to a race for their mother’s approval.

Kočky jsou tekuté / Cats are liquid

Natálie Durchánková / Česká republika / 1:11

Film je složen z několika krátkých scének, které ukazují, že kočky, navzdory všeobecnému přesvědčení, nemají pevné skupenství ale tekuté.

A film filled with multiple silly scenes that prove that cats are (contrary to popular belief) not in fact solid but liquid instead.

Kolaj / Kolaj

Gülce Besen Dilek / Turecko / 8:35

Během dospívání se její život stává více komplikovanější. Všímá si linek, objevujících se na lidských tvářích, kterých si předtím nevšimla. V čase, kdy se snaží objevit skryté životy skrze rysy obličejů svých sousedů, její obličej začne stěží zadržovat nechtěnou linku jejího dětství.

As a girl grows up, her world starts to become more complicated. She notices lines appearing on people’s faces that she hadn’t noticed before. While trying to see the hidden lives in between her neighbors’ facial features, her own face struggles to ignore an unwanted line from her childhood.

Kupé / Coupé

Kolektiv studujících ateliéru animace UMPRUM / Česká republika / 9:31

Film Kupé bere diváka na rozmanitou cestu vlakem. Vznikl kombinací pixilace a objektové animace. Jedná se o kolektivní dílo členů ateliéru animace na Pražské UMPRUM, vytvořené během plenéru v Křimově vrámci klauzurního zadání. Film byl natočen na 16 milimetrovou kameru s následnou digitální postprodukcí.

The film Coupe takes you on an interesting trip on a train. It was created by combinations of pixilation and object animations. It was created by cooperation of students of Animation Studio in Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. The film was recorded with 16mm camera in Křimov and was perfected later with digital postproduction.

La Soglia / La Soglia

Nicolò Tonani, Sofia Gasparetti, Simone Colombo / Itálie / 4:30

Sériový vrah se ukrývá v hotelu poté, co byl identifikován policií. Potýká se se svým vnitřním démonem, hadem, který lační po krvi a který si vybral svou novou oběť. Provokující plaz se snaží muže přesvědčit, aby zabil další duši, čímž ho donutí se znovu vrátit k traumatu, které ho vedlo k tomu být nelítostný zabiják. Dojde k nepředvídatelnému u boji.

A serial killer, taking refuge in a hotel after being identified by the police, faces his inner demon,
a bloodthirsty snake who reclaims a new victim. The tempting reptile try to persuade the man to reap another soul making him face the trauma that made him a ruthless killer. An unpredictable outcomes’ fight blows up.

Mám svůj nos / Got Your Nose

Elizabeth Biddle, Gererd Murphy, Miguel Monteiro / Spojené Království / 1:46

Nikdy bys neměl přijímat dárky od cizích lidí... nikdy nevíš, co se může stát!

You should never accept gifts from strangers... you never nose what might happen!

Mateřské znaménko / Birthmark

Lina Kalchev / Spojené Království / 3:49

Luxusní večeře s oslavou se nevyvíjí pro Quaila dobře. Snaží se zakrýt svoje trapné mateřské znaménko před ostatními hosty, ale zároveň se sám vysmívá jejich nedostatkům.

A fancy dinner party goes wrong for Quail, as he attempts to hide his embarassing birthmark from the other guests, while compulsively mocking them for their own imperfections.

Melk / Melk

Niek de Leeuw / Nizozemí / 3:30

Melk je film o mém očekávání být gay. Proč se tolik lidí zaměřuje na sex mezi dvěma muži? Když se přiznáš, že jsi gay, musíš mít hodně sexu s hodně muži nebo je tady stále možnost pohodového života?

Melk is a movie about my expectations of being gay. Why do so many people focus on the sex between two men. When you come out of the closet do you have to have a lot of sex with a lot of men or is there still a possibility for a cozy life?

Milosrdný anděl / Merciful Angel

Bettina Sremko / Srpsko / 9:39

Animovaný dokument o vzdušném útoku NATO v roce 1999 na Jugoslávii. Do událostí nahlížíme skrze pohled dvou chlapců a jejich rodin. Film je inspirován skutečným vyprávěním.

Short animated documentary about the NATO airstrikes which occurred in 1999 in the former republic of Yugoslavia. We are able to get a glimpse of the events through the eyes of two young boys and their family. Through the combination of 3D animation and 2D rotoscopy, we are able to observe almost lifelike characters in a documentary manner, and dream sequences that are able to convey the fear that came with the war situation unfolding. The movie was inspired by interviews, in which the subjects participating were able to tell their own stories.

Modrý slon / Blue elephant

Vojtěch Papp / Česká republika / 13:00

Život v zoologické zahradě je pro mladého slona a jeho chovatele jedná velká pohoda a zábava. Když jsou však po řadě nešťastných událostí ze zahrady vyhozeni, ocitají se doslova na ulici
a musejí bojovat s novým, nebezpečným světem. V takové situaci je testováno jejich křehké přátelství.

For a young elephant and his friendly keeper, life in zoo is one big fun and comfort. However, after they are both thrown out of the zoo, now have to survive in a new, dangerous world that is waiting for them outside the walls of their former home.

Na Zemi / On the Ground

Lucie Dupeyrat, Nathan Ygouf, Marine Sauvageot, Chirag Paul, Claire Savoye,
Jade Astoux / Francie / 6:28

Mladá ambiciózní Lily se během svého stěhování seznámí s Edim, podivným bezdomovcem
a jeho vtipným psem Belixem. Je na ně zvědavá a rychle se stane jejich přítelkyní. Zoufale se jim snaží pomoci a možná si ani nevšimne, kolik toho už udělala.

During her move out, Lily, a young lively and ambitious woman meets Edi, a strange homeless man, and his funny dog, Belix. Curious about them, she quickly becomes their friend. With best intentions, Lily wants to help them off the streets, against Edi’s wishes. Trying desperately to help them, she might not notice how much she has already done.

Nabta / Nabta

Hania Raouf Shehata / Egypt / 3:35

Příběh malé rostlinky ochraňující posvátné semínko, které je esencí lesa a drží jej při životě. Po té, co jej ďábelské stvoření ukradnou, aby převzali moc nad lesem, sledujeme cestu rostlinky
a matky přírody, když se snaží les zachránit.

This is my graduation film project from the Faculty of Fine Arts - Graphic & Animation Department at Helwan University in Cairo. My film follows the story of a little plant protecting the sacred seed that is the essence of the forest and keeps it alive, but the evil pollution creatures steal the seed to take over the forest , as we follow along on the journey of the plant and Mother Nature as they try and rescue the forest.

Nejnudnější babička na světě / The most boring Granny in the whole world

Damaris Zielke / Německo / 7:02

Gréta má tu nejnudnější babičku na celém světě. Když babička usne na gauči, vymyslí si Greta hru na pohřeb. To obě postaví před otázky, na které se samy sebe nikdy předtím nezeptaly. Protože, co po vás zůstane, když opustíte život?

Greta has the most boring grandma in the whole world. When she falls asleep on the sofa, Greta gets the idea, to play funeral with her grandma. This confronts them with some questions they didn’t ask themselves before. Because what remains when you have to leave life behind?

Obr a semínko / Giant & the Seed

Sara Shabani / Německo / 10:00

Zvědavost dožene malé semínko, aby opustilo rajskou zahradu a vrhlo se do srdce nebezpečí
a zoufalství. Pouze pokud potlačí vlastní osobnost a objeví, co skutečně potřebuje, může se vrátit domů a odhalit povahu milého obra, který ho střeží.

Impelled by its own curiosity, a little seed stumbles out of its paradise-like habitat and into the heart of danger and desperation. Only if it learns to shed its persona and discover what it truly needs, it might return home and uncover the nature of the gentle Giant that guards over it.

Odkaz / Legacy

Tamás Ivády / Maďarsko / 9:00

Ztratila babičku. Babiččin byt je teď bez života, pouze pár krabic v obývacím pokoji. Ale je to opravdu vše, co po ní zůstalo?

A woman has lost her grandmother. The granny’s apartment is now lifeless, only a few boxes lie in the living room. But is that really all that is left behind her?

Odpojení / Disconnected

Feride Eylül Ünal / Turecko / 2:11

3D animace, jejímž cílem je ukázat, jak technologie činí lidi osamělejšími, oddělující je od skutečného světa. Vytváří falešný pocit reality. Osvětluje také problematiku nadměrné sexualizace žen prostřednictvím moderních technologií. Muž čelí existenci bez skutečných spojení - zoufalství uvězněné v digitálním očistci.

Disconnected is student work which is a 3D animation that aims to show how technology, makes people more lonely, isolated and disconnects them from the real world as well as creates a fake sense of reality and delusion. It also sheds light on the concerning issue of oversexualization of women through modern technologies.

Odpusť / Don´t Blow it Up

Alžbeta Mačáková Mišejková / Česká republika / 8:18

Hrdinkami filmu jsou dvě holčičky (kamarádky) a jejich koťátko. Po počáteční neshodě při hře s míčem na louce se kamarádky na sebe nahněvají a urazí. Uražením a zlostí se začnou nafukovat, až se z nich stanou balóny, které vzlétnou do vzduchu. V oblacích pak uvíznou
a dlouho se jim nedaří přijít na to, jak se dostat dolů. Nafučenost a pocity křivdy náhle zlomí až společný strach o koťátko, které se jejich vinou ocitlo v nebezpečné situaci.

Two little girls are playing with a ball. But after a petty quarrel, they get angry with each other and take offense. Their umbrage makes them inflate like balloons, they fly all the way up to the clouds. Girls get stuck up there, with no idea how to get down and save their kitten stuck in the tree.

Pes apokalypsy / Apocalypse Dog

Aziliz Le Clainche, Camille Nasarre, Jing Qian, Juliette Barraux, Emma Plumey, Lucile Arnaud, Solène Cauchie / Francie / 7:25

V post-apokalyptickém vesmíru, Bob a jeho pes Pasha přežívají na pustině. Jsou hladoví, žízniví a unavení. Když v tom najednou uvidí v dálce město!

In a post-apocalyptic universe, Bob and his dog Pasha survive in a wasteland. They are hungry, thirsty and tired. When suddenly, they see a city in the distance!

Pohádka o šnekovi / Tale of Snale

Helen Griffiths / Spojené Království / 2:07

Dojemná animace o cestě domů jednoho ztraceného brouka a jeho nejlepšího kamaráda, kterého během cesty potká.

A heartwarming animation about one lost bug’s journey home and the best friend he meets on the way.

Pohádky / Tales

Kolektiv autorů Uniwa: Daphne V. Thermidi, Lydia E. Papaconstantinou, Yiannis Kiritsis / Řecko / 15:40

Někde ve světě fantazie je princezna náhle probuzena noční můrou. Mezitím v daleké vesnici potká vypravěč Chester a víla Horu neočekávaný dopis, který je volá do vzrušujícího (a pokud jde o Chestera “zbytečně problematického”) dobrodružství.

Somewhere in a fantasy world, a princess is suddenly awakened by a nightmare. Meanwhile in
a faraway village, Chester the storyteller and Fairy Godmother Hora are met with an unexpected letter, calling them in an exciting (and as far as Chester is concerned “un-necessarily troublesome”) adventure.

Pochybnost / Doubt

Adela Křižovenská / Česká republika / 5:42

Doubt je krátká animovaná esej, která prostřednictvím hlasů čtyř různých autorů z různých oblastí umění popisuje všechny fáze tvůrčího procesu. Kombinaci každé myslitelné animační techniky, od 3D až po animaci tvorbou kobercu, se rovná neméně důležitý bohatý soundtrack a originální hudba.

Doubt is a short animated essay, which through voices of four different authors from various fields of art, the film describes all stages of creative process.The combination of every animation technique imaginable, from 3D to animation on a carpet tufting, can only be matched with an equally important rich soundscape and original music.

Přes střepy / Rising Above

Natálie Durchánková / Česká republika / 4:12

Skutečný příběh ženy, která při násilném sexuálně motivovaném útoku téměř přišla o život, odhaluje hrůzy této události i její následné emoční důsledky. Hlavním zaměřením filmu je však její cesta k vyrovnání se a překonání tohoto traumatu jakožto ukázka odolnosti, síly a odvahy všech přeživších podobných zkušeností.

Based on events told by a survivor that almost lost her life in a violent sexually motivated assault, the film reveals her harrowing experience and the subsequent emotional toll it takes on her. We follow her journey of healing and self-discovery as she finds a way to move forward highlighting the resilience and courage of all survivors.

Rozjeďme to / Let’s Roll

Chloé Musa, Annabelle Tamic, Alexandre Terrier, Louis Lukasik, Yann Laurent,
Camille Flinois, Philip Gonçalves / Francie / 5:27

Obklopení kaleidoskopem pestrobarevné party.

An immersion into the kaleidoscope of a colorful party.

RUFUS / RUFUS

Ergenç Okur / Turecko / 5:22

Příběh o obtížném boji usb flash disku, který náhodou ožívá v dystopickém vesmíru, kde se probudilo zlo.

My animated film Rufus tells about the difficult struggle of a usb stick that comes to life by chance in a dystopian universe where evil has come to light.

Samara Op.4 / Samara Op.4

Maxime Wattrelos, Jérémy Trochet, Louis Cocquet, Marie Heribel, François Mainguet Francie / 6:34

Starý robotický sochař si připomíná svůj život skrze čtyři období.

An old automaton sculptor retraces his own life throughout the four seasons.

Shapeshifters in the Garbage Times
Shapeshifters in the Garbage Times

Shan Leigh Pomeroy / Kanada / 1:48

Shapeshifters in the Garbage Times, využívající všechny původní fotografie, kresby a zvuky, je experimentální studentský film, který pomocí stop-motion animace zkoumá témata těl
a prostorů, evoluce a izolace z pohledu novofundlanďana, který neopustil svět.

Using all original photography, drawings and sound, Shapeshifters in the Garbage Times is an experimental student film that uses stop-motion animation to explore themes of bodies and spaces, evolution and isolation from the perspective of a Newfoundlander who hasn’t left the world.

Sisina posádka / Sisi crew

Sueda Nur Asarkaya / Turecko / 2:19

Dítě zneužívá gumu Sisi a tužku Faber. Sisi a Faber uniknou chlapci, zažijí dobrodružství
a najdou nové přátele. Mezitím dítě lituje a postavy se k němu vracejí.

The child misuses Sisi the eraser and Faber the pencil. Sisi and Faber escape from the boy, have adventures and make new friends. Meanwhile, the child regrets and the characters return to the child.

Stanice Tsim Sha Tsui / Tsim Sha Tsui Station

Neil Law / Spojené Království / 3:09

Malá dívka během čekání na metro omylem spadne do chladného a opuštěného světa a je vedena tajemnou kočkou do tunelů metra.

A little girl accidentally falls into a cold and abandoned world while waiting on the subway platform, and is led by a mysterious cat into the tunnels.

Starověcí vlastníci pólů / Ancient Owners of the Poles

Aleyna Isik / Turecko / 1:09

Skupina lidí jde na Pól a zabije tam domorodé majitele, ale příroda jim na to odpoví.

A group of people go to the Pole and kill the native owners there, but nature gives them an answer.

Stuha / The Ribbon

Polla-Ilariya Kozino / USA / 4:25

Mladá dívka se náhle ocitne v krásném imaginárním světě. Když prozkoumává toto okouzlující místo, stuha jejích šatů se zachytí a brání jí v pohybu. Když zatáhne za stuhu, aby se uvolnila, začíná zcela nečekaná cesta.

A young girl suddenly finds herself in a beautiful imaginary world. As she explores this enchanting place, the long ribbon of her dress gets caught, holding her back. As she pulls on the ribbon to break free, a completely unexpected journey begins.

Svatý android / Saint Android

Lukas von Berg / Německo / 6:10

Je budoucnost, Normanova žena umírá. V těchto konečných momentech žádá o radu – ale nebude mít, oč žádá.

It’s the future, Norman’s wife is dying. In these final moments, he calls for guidance – but it’s not what he asked for.

Světla / Lights

Jitka Nemikinsová / Česká republika / 8:26

Žárovky pořádají párty pro rostoucí plamínky, aby je přivítali v systému, který je nechá zářit
a ochrání je. Ale jeden plamínek si rád hraje s ohněm a rebeluje proti systému.

Lightbulbs are throwing a party for growing up flames to welcome them in the system that will let them shine and protect them. But one flames likes to play with fire and rebels against the system.

Svítání / Dawn

Michael Buchstav Jacob / Izrael / 3:00

Animovaný film vytvořený zcela křídovou kresbou pod DSLR kamerou. Duchové městských strojů se vrátí z přírody do umírajícího města - hnusné chiméry vzniklé z odpadu, který zbyl po lidské civilizaci. Míří směrem k městu, aby našli své odpočinutí, v ukončení vlastní existence
a očistili přírodu od lidstva.

An animated film made entirely from Charcoal paintings under a DSLR camera. Ghosts of a city’s machines wake to return from the nature to a dying city- Beastly chimeras made from the waste left behind by a human civilization. They attract towards the city in a search for a final resting place to end their existence and purify nature from humanity.

Symbioza / Symbiosis

Raz Merhav / Izrael / 9:00

Naupe, dítě albín, narozené v africkém kmeni, kde se věří, že albíni jsou démoni a zlí duchové, je v ohrožení života. Jeho matka ho musí ukrýt, aby mu zachránila život. Najde útočiště ve stodole, kterou chrání strážná kráva. Podobně jako lidská matka, také chrání své dítě, třínohé tele. Dítě a telátko vyrostli jako bratři, skrytí a izolovaní od vesnického života.

Naupe, an albino child born to an African tribe where albinos are believed to be demons and evil spirits, is in danger. His mother has to hide him to save his life. He takes refuge in a barn guarded by a guardien cow. Much like a human mother, she also protects her baby, a three-legged calf. The child and the calf grew up as brothers, hidden and isolated from village life.

Synchronizace / Synchrony

Julia Le Bras-Juarez, Emmie Marriere, Marianne Fourmanoit, Laura Techer,
Louise-Marie Rousselie, Jean Delamarre, Alexis Prost / Francie / 7:57

Na jeho cestě na důležitý pracovní pohovor dojde Noahovi benzín. Bez jiné možnosti je nucen následovat Katiu, pronásledovatelku tornád.

On his way for his important job interview, Noah runs out of gas. Left with no alernative, he has no choice but to embark with Katia, a tornado chaser.

ŠMIK! / CUT!

Philippe Kastner / Česká republika / 1:06

Pudlice si vaří oběd, když tu jí zavolá kamarádka a chce si popovídat. Pudlice by si ráda povídala, ale vaření nepočká a telefonní šňůra je moc krátká a nedosáhne ke kuchyňské lince. Kéžby se tak naše hrdinka mohla rozdvojit a telefonovat i vařit zároveň! No, a nakonec se skutečně rozdvojí.

A Poodle is trying to cook herself a meal when a friend calls her on the phone and wants to chat. Poodle wants to chat too, but the phoneline is too short to reach all the way to the kitchen counter. Our hero wishes she could split herself in two so she could cook and chat at the same time - and, in the end, she does exactly that.

Šťastný konec / Happy Ending

Fatemeh Naseri / Irán / 2:10

Šťáva / Juice

Mona Keil / Německo / 4:55

Masitá stvoření se musí naučit sdílet svůj šťavnatý svět s malými otravnými brouky dříve, než vyschnou.

Meaty creatures must learn to share their juicy world with the pesky little bugs, before they run dry.

The Wooden Ghost / The Wooden Ghost

David Daenemark / Česká republika / 11:26

Jednou v noci o půlnoci, s horečkou a dlátem v ruce ze dřeva se rodí sličná líce nebožáka svádějíce- když v tom kolíbavém světla svící mihotání, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na sklo okenic - a pak už nic.

Once upon a midnight dreary, while I carvered, weak and weary, From a wood a face of beauty causes me an unknown gore— While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, very gentle wooden crackling - and than nothing more.

Toutes Mouillées / Toutes Mouillées

Iane Burcea, Amaryllis Capy, Maria Camila Macias Buitrago, Mélanie Qauentin,
Jessica Tang, Alexandre Wojtkow / Francie / 4:08

Pam a Linda, silní nepřátelé a sousedé, vyostří svůj neustále probíhající spor epickou vodní bitvou, která se vytrhne kontrole poté, co se začne zvedat teplota.

Pam and Linda, bitter enemies as well as neighbors, escalate their ongoing feud with an epic water fight that spirals out of control as temperatures rise.

Třpyt / Twinkle

Jacob Rodela, Akio Kozuka, Mavis Xu, Dixin Tan, Xueting Jiang, Isabella Li, Jonathan Chen, Shan-Shan Ou Yang, Michelle Seliga, Matthew Junn / Kanada / 6:07

Malý lev obdivuje krásu hvězd dekorující jeho pokoj, jelikož svítí ve tmě. S odhodláním udržet svůj pokoj ve tmě, aby hvězdy jasně svítily, se pustí do zatemňování oken. Díky nezdarům však pozná krásu i mimo zářící pokoj a vydá se na cestu do svých představ.

A young lion is entranced by the beauty of the glow-in-the-dark stars decorating his bedroom. Determined to keep his room dark and the stars glowing brightly, he begins a mission to cover up his window. Amidst his setbacks, he discovers beauty beyond the glowing stars, and embarks on
a journey into his imagination.

Udělej to / Make Do

Jelle Janssen, Leah Blem, Fred Stanton / Španělsko / 3:36

Dívka se sama vydává na lov ryb, aby překonala samotu po ztrátě milované osoby. Výzvy nezávislého života však mohou být nepřekonatelné.

A girl who has faced the loss of a loved one embarks on a fishing trip by herself in an effort to overcome the unbearable absence. The challenges of living life independently may prove to be overwhelming.

Uchem jehly / Through the eye of the needle

Jan Mesany / Česká republika / 6:01

Film je fragmentem osudu člověka, lapeného do pasti svých sběratelských tužeb. Zachycuje existenci umožněnou naší společností nadbytku. Hlavní protagonista žije svůj život, zahnaný do uzamčeného ghetta svých věcí a marně se snaží polapit smysl svého konání. Rotoskopované obrazy, ve své “umazanosti”, navozují až téměř čichový vjem.

The film portrays a man trapped by his collecting desires. It depicts an existence made possible by our society of excess. The protagonist lives his life, confined to a locked ghetto of his belongings, trying in vain to grasp the meaning of his actions. The rotoscoped images, in their dirtiness, evoke an almost olfactory sensation.

Únik / The Leak

Paola Cubillos / Belgie / 7:40

Poklidný život ženy narušuje únik vody. Padající kapky jsou přípomínkou nevyřčených a dávno potlačených vzpomínek a stanou se portálem do jiného časoprotoru. Zde se ozvěna hořících stromů stává mostem mezi dětskými vzpomínkami a přítomností.

The tranquility in a woman’s apartment is imperiled by the emergence of a water leak. The drops fall as a reminder of the unspoken memories that have long been suppressed. The incessant dripping becomes a portal to another space-time, where vivid echoes of a burning tree come to bridge the gap between forgotten childhood emotions and the woman’s current reality. As the water leak continues to create ripples in the woman’s once-quiet existence, she learns that some echoes cannot be silenced.

Uprostřed / In the midst

Alexandra Volfová / Česká republika / 3:57

Uprostřed je autorský animovaný film, který by se dal nazvat pocitovým nebo poetickým. Tématem je zpustlá městská krajina – skrytý řád a tichý život pražské divočiny: Vítr v osamělých plotech, zaběhlé kočky, kouřící trubky. Plech a pr


MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

©2020 všechna práva vyhrazena